Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ
Дата: 01.05.2020
Aa
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Свържете се с нас