Aa
Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове. Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП. Документите се подават в РТИК.

Необходими документи за регистрация:

  • заявление
  • фотокопие от решението за регистрация на търговеца в Агенцията по вписванията или решение от съда за неправителствени организации;
  • фотокопие от учредителние акт на търговеца (решение на органа, който го образува, учредителен договор, устав или друг акт, предвиден от закона);
  • фотокопие от карта за идентификация по регистър "БУЛСТАТ" за неправителствени организации;
  • фотокопие от данъчна регистрация;
  • спесимен, в оригинал, от подписа на лицето (лицата), представляващо(и) търговеца: заверен нотариално или положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
  • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от него, от името на представляващия търговеца, за други лица, оторизирани да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата;
  • спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице, заверен нотариално или положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП; удостоверен с подписа на представляващия търговеца по съдебна регистрация.
  • надлежно попълнена регистрационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);
  • документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП
Отговорник:

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: agenova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас